הצוות ליישום המלצות הדו"ח השני של ועדת טירקל (ועדת צ'חנובר) שתפקידו היה להמליץ על צעדים מעשיים ליישום המלצות דו"ח טירקל, פרסם דו"ח שחוטא למטרתו ואינו מסייע בשיפור מנגנוני הבדיקה והחקירה הישראליים של טענות ותלונות בדבר הפרות של דיני לחימה על פי המשפט הבינלאומי. כך קובע נייר עמדה של יש דין העוסק בניתוח המלצות הצוות.

בעקבות אירועי המשט הימי לרצועת עזה (מאווי מרמרה) במאי 2010, מונה שופט בית המשפט העליון בדימוס יעקב טירקל לעמוד בראש ועדה ציבורית שנתבקשה לבחון את אירועי המשט ואת מנגנון הבדיקה והחקירה ביחס לתלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה לפי המשפט הבינלאומי.

דו"ח ועדת טירקל מצא כי "יש מקום לתיקונים ולשינויים במנגנוני הבדיקה והחקירה וכי באחדים מן התחומים יש מקום לשינויים במדיניות המקובלת. עוד סברה הוועדה כי פרקטיקות מסוימות – הראויות כשלעצמן – טוב להן שיעוגנו בהנחיות כתובות מפורשות שיינתן להן פומבי".

ועדת צ'חנובר הוקמה בינואר 2014 כדי להמליץ על צעדים מעשיים ליישום המלצות דו"ח טירקל. אולם, כפי שמראה נייר העמדה של יש דין, רוב המלצותיה נותרו ברמה כללית ולא תכליתית ומעשית. הוועדה נמנעה מהמלצות יישומיות קונקרטיות הנוגעות לתקני כוח האדם והתקציבים הדרושים לשם יישום ההמלצות ובחלק מההמלצות לא נקבעו מסגרות זמן ושלבים לביצוע. בלי התייחסות להיבטים מעשיים אלה לא יוכלו הגופים השונים להטמיע את ההמלצות, ואלה יישארו אות מתה עוד זמן ממושך.

כמו כן, ועדת צ'חנובר זנחה את המלצות דו"ח טירקל שקבעו כי יש להתאים את המצב החוקי בישראל לסטנדרט של הדין הבינלאומי בנוגע להפללת פשעי מלחמה ולהטלת אחריות על מפקדים וממונים אזרחיים. ועדת צ'חנובר הסתפקה בהקשר זה בהנחיה כי היועץ המשפטי לממשלה יקדם חקיקה המתמקדת בעבירת עינויים ובפשעים נגד האנושות, ונמנעה במפגיע מלהורות על הטמעת חקיקה להפללת פשעי מלחמה באופן שיעלה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי. 

לקריאה נוספת: היועץ המשפטי של יש דין בעדות בוועדת טירקל: התחקיר המבצעי מסכל חקירות