ארגון יש דין הגיש חוות דעת משפטית לוועדת טירקל, לפיה הוראות משפט זכויות האדם הבינלאומי חלים ישירות על החובה לחקור תלונות על הפרת דיני המלחמה, במיוחד בהקשר של פעילות כוחות לוחמים בשטח כבוש. ועדת טירקל – הוועדה הציבורית החוקרת את האירוע הימי של 31 במאי 2010 הוקמה ביוני 2010 וסמכויותיה הורחבו כדי לבחון האם מדינת ישראל עומדת בחובותיה לבדוק ולחקור תלונות על הפרת המשפט הבינלאומי.

יש דין הוזמן להעיד בפני ועדת טירקל הודות לניסיונו בסיוע משפטי ומעקב אחר חקירות שעניינן עבירות שביצעו לכאורה אנשי כוחות הביטחון כלפי פלסטינים ורכושם. משנת 2007 ועד מועד ההופעה בפני הוועדה סייע יש דין לקורבנות עבירה פלסטינים בכ-200 תיקי חקירות מצ"ח.

חוות הדעת שגיבש יש דין היא מענה לנייר העמדה השני שהגישה הפרקליטות הצבאית (פצ"ר) לוועדה – העוסק במידת ההתאמה בין מנגנוני הבדיקה של צה"ל לחובות המוטלות על ישראל על פי המשפט הבינלאומי.

עמדת יש דין היא, כי בניגוד לעמדת הפצ"ר, דיני זכויות האדם אינם מושעים בשל קיומו של מצב לחימה ולפיכך הסטנדרטים לגבי החובה לחקור הקבועים במשפט זכויות האדם הבינלאומי אינם בגדר רשות אלא מימוש חובה משפטית מחייבת. מניסיונו של יש דין, מנגנוני החקירה של מדינת ישראל לא עומדים בסטנדרטים הדרושים בהתאם למשפט הבינלאומי, ולפיהם חקירה צריכה להיות יעילה וללא משוא פנים.

היועץ המשפטי של יש דין, עו"ד מיכאל ספרד, שהופיע בפני חברי הוועדה, אמר כי "כשאזרח פלסטיני נהרג, הכבוד כלפי חייו מחייב אותנו לפתוח בחקירה מיידית. חקירה אינה ענישה, היא אינה צריכה לפגוע בלוחמים המעורבים. דווקא התחקירים המבצעיים שמזכים את הלוחמים משאירים מעליהם עננה לכל חייהם".

עוד נטען בחוות הדעת כי על מדינת ישראל להקים מנגנון חיצוני לצבא שיוכל לבדוק ולחקור טענות על הפרת החוק הבינלאומי בפעולות ובמדיניות שלפרקליטות הצבאית היה חלק בהן. "אנחנו צריכים למצוא את העוצמה הפנימית שתאפשר לנו להקים מנגנון חיצוני לצבא שיוודא שהצבא ויועציו עומדים בכללי המשפט הבינלאומי".

מנייר העמדה עולה בבירור כי מנגנוני החקירה והבדיקה של צה"ל אינם עומדים בסטנדרטים הבינלאומיים הדרושים לקיים את החובה לחקור תלונות על הפרת המשפט הבינלאומי. יש דין הציג בנייר העמדה כמה דרישות שהפרקליטות לא התייחסה אליהן או שהעניקה להן פרשנות מוטעית לטעם יש דין. בין הדרישות העולות מנייר העמדה:

  • להוציא את החקירה בנוגע למדיניות צבאית ופרקטיקות צבאיות מידי המשטרה הצבאית והתביעה הצבעית
  • להבטיח קיומה של חקירה מקצועית, אפקטיבית, מהירה ופומבית
  • לנתק את הקשר בין התחקיר המבצעי לקיומה של חקירה פלילית

בפברואר 2013 הגישה ועדת טירקל את דו"ח הבדיקה שלה, שהמליץ לבצע שינויים רבים באופן קבלת החלטות על פתיחה בחקירה פלילית נגד חיילי צה"ל. ביון השאר אימצה הוועדה את עמדת יש דין, לפיה ההחלטה לפתוח בחקירה אינה תלויה בתוצאותיהם של תחקירים מבצעיים.

הוועדה גם המליצה לקבוע בחקיקה שקיימת "אחריות מפקדים" שחלה על הדרג המדיני והפיקוד הצבאי הבכיר בנוגע לעבירות לכאורה שמבצעים הכפופים להם, במידה והם לא נקטו אמצעים סבירים למנוע ביצוע עבירות או לא פעלו להביא את האחראים לדין לאחר מעשה.

דו"ח הוועדה גם מאמץ את עמדת יש דין, לפיה יש לקבוע מסגרת זמן קצובה וקצרה שבה תתקבל החלטה על פתיחה בחקירה.