"משפטים בחצר האחורית" הוא דו"ח של יש דין המספק מבט ביקורתי על מערכת המשפט הצבאית בשטחים הכבושים, שהיא אחת מאבני הפינה של השלטון הישראלי בגדה המערבית במשך למעלה מ-40 שנה. במערכת המשפט הצבאית בשטחי הגדה המערבית נשפטים מדי שנה אלפי תושבים פלסטינים, אך היא פועלת בחסותה של חשכה כמעט מוחלטת. רק מחקרים ופרסומים מעטים בחנו את פעילותה, והפיקוח עליה רופף מאוד. באמצעות מאות תצפיות שנערכו בידי מתנדבי הארגון, הובאו בדו"ח ממצאים הנוגעים להליכים המתקיימים באולמות בתי הדין הצבאיים.

הדו"ח בחן באיזו מידה המערכת מקיימת ומיישמת את זכויות ההליך ההוגן של עצירים ונאשמים פלסטינים, המובאים בפני בתי המשפט הצבאיים. הדו"ח העריך, בין היתר, את המידה שבה ממומשת זכותו של הנאשם לדעת במה הוא נאשם, זכותו להעמיד הגנה יעילה וליהנות מחזקת החפות. כמו כן, הדו"ח בחן כיצד מיושם עקרון פומביות הדיון בבתי המשפט הצבאיים, כיצד מתבצע שיפוטם של קטינים במערכת וסוגיות נוספות. בנוסף לכך, הדו"ח בחן האם חקיקת הביטחון החלה בשטחים הכבושים עומדת בדרישות המשפט הבינלאומי, בעניין זכויות ההליך ההוגן.

ממצאי המחקר המובאים בדו"ח חשפו סדרה של ליקויים וכשלים חמורים במימושן של זכויות ההליך ההוגן בבתי המשפט הצבאיים. בין הכשלים ניתן לציין את הנושאים הבאים:

  • מהנתונים שנמסרו לידי יש דין עולה כי מתוך 9,200 שהסתיימו בבתי המשפט הצבאיים ב2006, רק 23 תיקים (0.29%) הסתיימו בזיכוי מלא. נתון זה מעמיד בסימן שאלה את יישום חזקת החפות.
  • מהתצפיות שניהל יש דין ומהנתונים שנמסרו לו העולה כי מרבית הנאשמים מוחזקים במעצר, שמוארך לאחר דיונים קצרים של כשלוש דקות בממוצע.
  • למרות שעקרון הפומביות חל גם על בתי המשפט הצבאיים, רק שני קרובי משפחה של עצורים ונאשמים רשאים לצפות בדיון, כאשר בחלק מהמקרים הדיונים מתקיימים בשטח ישראל, כך שקרובי המשפחה מתקשים להגיע לדיונים.
  • הנאשמים מקבלים לידיהם את כתבי האישום בעברית בלבד, שפה שרבים מהעצורים אינם מבינים.
  • חלק מהנאשמים והעצורים כלל אינם זוכים לייצוג משפט.

על סמך ממצאים אלה הציג יש דין המלצות לשינויים בחקיקה ובמדיניות, בהן:

  • לסגור את שלוחות בתי המשפט הצבאיים שבשטח מדינת ישראל
  • להסיר כל מגבלה על נוכחות קרובי משפחה של נאשמים ועצורים
  • לתרגם את כתבי האישום לערבית
  • לתרגם את פסקי הדין לערבית ואנגלית