נייר העמדה "מכיבוש לסיפוח: ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית" שפרסם יש דין מראה כי ממשלת ישראל אימצה באופן בלתי רשמי את דו"ח לוי ופועלת ליישום המלצותיו והדוקטרינה המשפטית שלו. נייר העמדה מראה כיצד בשלוש השנים וחצי האחרונות ממשלת ישראל מסירה מעצמה בהדרגה את מחויבותה לפעול במסגרת המשפט הבינלאומי ומתפרקת מחובתה להגן על הקניין של האוכלוסייה הפלסטינית המוגנת. מדובר במדיניות של סיפוח זוחל, בזמן שישראל נמנעת מסיפוח רשמי של שטחי הגדה, צעד שיחייב אותה להעניק לתושבים הפלסטינים מעמד של אזרחים שווי זכויות.

צפו בסרטון:

בקיץ 2012 פורסם דו"ח ועדת לוי, שקבע כי שטחי הגדה המערבית אינם שטח כבוש וכי אין מניעה חוקית להקים התנחלויות ישראליות בשטחי הגדה. על בסיס קביעה זו המליצה הוועדה על שורה של צעדים להכשרתה של כלל הבנייה הבלתי חוקית במאחזים, ולביסוס והרחבה של מפעל ההתנחלויות הישראלי.

על אף שדו"ח ועדת לוי מעולם לא אומץ באופן רשמי על ידי הממשלה, בשנים שחלפו מאז שפורסם הדו"ח ניתן להבחין בתהליך ברור של אימוץ "דוקטרינת האין-כיבוש" שהציע הדו"ח וביישום של חלק מהמלצותיו על ידי הממשלה והרשויות הפועלות תחתיה. אימוץ הדוקטרינה בא לידי ביטוי, בין השאר, בחיוב נציגויות ישראל בעולם להציג מסמך של משרד החוץ שממנו עולה כי עמדתה הרשמית של מדינת ישראל היא כי הגדה המערבית איננה שטח כבוש. המסמך מציג גם את עמדתה של ישראל כי היישובים הישראליים מעבר לקו הירוק הם חוקיים ואינם סותרים את המשפט הבינלאומי ואת הדין הישראלי.

כמו כן, אימוץ תפיסתו המשפטית של דו"ח לוי באה לידי ביטוי במעורבותו המוגברת של משרד המשפטים בנושא הסדרת מעמדם של המאחזים וההתנחלויות בגדה המערבית. מעורבות זו באה לידי ביטוי במפנה שחל בתשובות המדינה לעתירות לבג"ץ בנוגע לבנייה בלתי חוקית ופינוי מאחזים, ובכוונה המוצהרת להכשיר מאחזים שהמדינה מודה שנבנו בניגוד לחוק.

בנוסף, פועלת הממשלה בכמה ערוצים בכדי להכשיר את כלל הבנייה הבלתי חוקית בגדה, כולל בנייה על קרקע פלסטינית פרטית. בין היתר, פועלת המדינה להקמת בית דין צבאי לענייני מקרקעין; הוקמה ועדת ההסדרה שתפקידה לגבש מתווה להסדרת מבנים ושכונות ביישובים יהודיים בגדה המערבית; הממשלה גם מנסה לקדם את "חוק ההסדרה", שיעגן את סמכותה של המדינה לכפות על בעלי קרקעות פלסטינים לוותר על זכויותיהם בקרקע בתמורה לפיצוי.

הביטוי המשמעותי ביותר ליישומו של הדו"ח בשטח הוא תנופה של הכשרת מאחזים שמאפיינת את השנים האחרונות, שבמסגרתה כשלושים ממאה מהמאחזים הבלתי מורשים כבר הוכשרו או מצויים בהליכי הכשרה. רבים מאותם מאחזים הוקמו באופן מלא או חלקי על קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית. ברבים מהמקרים הכשרתם כרוכה בגזל רכוש פרטי פלסטיני, והעברתו לידיהם של מי שפלשו לאדמותיהם תוך הפרת חוק, ופעמים רבות בכוח הזרוע.

נייר העמדה כולל מספר המלצות שנועדו להבטיח שממשלת ישראל תפעל בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי הקובעות כי יש לשמור על עיקרון זמניות הכיבוש ולהימנע מביצוע שינויים ארוכי טווח ובלתי הפיכים בשטח הכבוש.

בין ההמלצות:

  1. על ממשלת ישראל להימנע מלתמוך או לקדם חקיקה ראשית שתחול על השטח הכבוש.
  2. על היועץ המשפטי לממשלה לפעול למניעת הקמה של ערכאה שיפוטית ישראלית בעלת סמכויות לקבל הכרעות שיפוטיות הנוגעות לענייני מקרקעין בגדה.
  3. על היועץ המשפטי לממשלה לפעול למניעת קידומם של חקיקה או הסדרים אחרים שנועדו להפקיע קרקע מפלסטינים ולכפות עליהם לוותר על זכותם בקרקע שבבעלותם במטרה להכשיר בנייה בלתי חוקית.
  4. על משרד המשפטים ומשרד הביטחון למנוע הקמה של התנחלויות חדשות והכשרה בדיעבד של מאחזים בלתי מורשים הפוגעות בזכות הקניין של פלסטינים ומהוות הפרה של המשפט הבינלאומי.
  5. על שר הביטחון להנחות את הגופים הפועלים בשטחי הגדה המערבית למלא אחר הוראות המשפט הבינלאומי, האוסרות שימוש בשטחים שנתפסו לצרכים צבאיים הכרחיים ודחופים למטרות שאינן כאלו.